29 09 2009

YİNE BÜYÜK ÜSTAT FUZULİ DEN

          

                           
              GAZEL

Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândır sana
Hak bilür insân demez her kim ki insândır sana

    “Ey melek yüzlü, senden başka herkes sana hayrandır. Allah bilir ya,
      insan olan sana insan demez. (Melek der)”

Vermeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidân

Zinde-i câvîd ana derler ki kurbândur sana

  “Sana canını vermeyen ebedî hayata erişemez. Ebedî hayata erişen
     ona derler ki sana kurbândır.”

Âlemi pervâne-i şem’-i cemâlün kıldı ışk

Cân-ı âlemsin fedâ her lahza min cândır sana

   “Aşk bütün âlemi güzelliğinin mumu etrafında pervâne etmiştir.
      Sen âlemin cânısın. Her an sana bin cân fedâ olsun.”

Âşıka şevkunla cân vermek inen müşkil degül

Çün Mesîh-i vaktsen cân vermek âsândur sana

    “Hararetli, içi yanan bir aşkla canını sana vermek o kadar müşkil değildir.
      Çünkü vaktin İsâsısın, âşıka cân vermek sana kolaydır.”

Çıkma yârum geceler agyâr ta’nından sakın

Sen meh-i evc-i melâhatsın bu noksândır sana

    “ Ey sevgilim! Geceleri sokağa çıkma, çünkü başkaları sana ta’n ederler,
      ayıplarlar, kötü söz söylerler. Sen güzelliğin en yüksek noktasında bulunan bir aysın,
       bu senin için noksanlıktır.”

Pâdişâhum zulm edip âşık seni zâlim demiş

Hûb olanlardan yaman gelmez bu bühtândır sana

    “Pâdişâhım, âşık sana zulm isnâd ederken kendisine zulmetmiş.
     Zira güzel olanlardan kötü şey gelmez, bu sana iftiradır.”

Ey Fuzûlî hûb olanlardan tegâfüldür yaman

Ger cefâ hem gelse anlardan bir ihsândır sana

    “Ey Fuzûlî! Güzeller aşıkları görüp tanımamazlıktan gelirler, onlarla hiç
      ilgilenmezlerse asıl kötü olan budur. Onlar tegafül etmeyip cefâ etseler sana bir  ihsândır.”     

 

 

 

33
0
0
Yorum Yaz